بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/25
کل خالص ارزش دارائی ها 3,550,740,087 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,550,741 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,550,741 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,597,648 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,000

صندوق سرمایه‌گذاری رضوی

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/07/05

مدیر صندوق:

كارگزاري رضوي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

ضامن نقد شوندگی:

كارگزاري رضوي

مدیران سرمایه گذاری:

امير شريف فر، كامران صديقيان

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت مفيد راهبر

نمودار‌ها